اسرار دایناسورها 3

چرا برخی دایناسورها پر داشته اند؟

چشمه جوانی

خون جوان -چشمه جوانی

اسرار حل نشده از دایناسورها1

اولین دایناسورها چه بوده؟

درد کشیدن

درد کشیدن وحشتناک است، پس چرا ما نیاز داریم آن را احساس کنیم؟

ماهی چگونه می خوابد؟

سخت است که گفت ماهی ها مثل ما می خوابند.


بیشتر آنها نمی توانند چشمان خود را ببندید و هیچ نئوکورتکسی ندارند، نئوکورتکسی بخشی از مغز پستانداران است که در طول خواب الگوهای مجزای فعالیت را نمایش می دهد.


با این حال، بسیاری از ماهی ها برای شب, در بستر دریا ساکن می شوند.
طوطی ماهی ها در داخل حباب های مخاطی می خوابند،که شاید باعث می شود شکارچیان نتوانند بوی آنها را حس کنند.
در شب، گورخرماهی ها در ستون های آب شناور می شوند و به سختی می توان آنها را بیدار کرد.


برخی از ماهی ها به نظر می رسد هرگز به خواب نمی روند، از جمله نوع های از ماهی های کور غار و ماهی های که از طریق آب های کم عمق بدون خصیصه شنا می کنند.
این باعث می شود ورودی های حسی آنها محدود شود و دیگر مغز, نیاز به استراحت ندارد.

 

منبع BBC Earth Singapore March 2017

ارسال نظر