لئوناردو داوینچی

واقعیت دارد که لئوناردو داوینچی یک دست نقاشی می کرد و با دست دیگر می نوشت؟

مرگ دایناسورها

چرا دایناسورها مرده اند؟

مردمک چشم حیوانات2

مردمک چشم حیوانات2

درد کشیدن

درد کشیدن وحشتناک است، پس چرا ما نیاز داریم آن را احساس کنیم؟

در آمدن شیره از درخت چه نقشی در زندگی درخت دارد؟

شیره درخت یک مایع متشکل از آب است،هورمون ها و مواد معدنی است که بسته به نوع شیره آن
از طریق آوند چوبی(xylem cell) یا سلول های آبکش(phloem cell) از درخت انتقال داده می شود.


شیره آوندی شامل قند است از طریق سلول های آبکش از جاهای غنی از قند درخت - مانند برگ - به
توزیع قند، هورمون ها و مواد معدنی به مناطقی که از قند فقیر هستند، مانند تنه و ریشه می پردازند.


نوع دیگری از شیره درخت به عنوان شیره آوند چوبی(xylem) شناخته شده است، که از طریق سلول های آوند چوبی حرکت می کنند.
همچنین این نوع از شیره درخت شامل مواد مغذی متشکل از هورمون ها و مواد معدنی محلول - اما نه قند -
از محیطی که بیش از مقدار نیاز دارد می گیرد از ریشه های درخت به بالا و برگ ها می رساند.


حرکت شیره درخت بخشی از زندگی یک درخت است و یک عمل حیاتی و ضروری برای سلامت آن است.
گونه های مختلف درختان, شیره های متفاوتی دارند.


به عنوان مثال، شیره درخت انجیر سمی شامل بسیاری از سموم است که می تواند باعث سوختگی، تاول و التهاب تنها با لمس کردن آن شود.
در از سوی دیگر، شیره درخت افرا بسیار نرم است و حتی مصرف خوراکی دارد.

 

منیع How It Works Issue96 2017

ارسال نظر