مرگ دایناسورها

چرا دایناسورها مرده اند؟

شیره درخت

در آمدن شیره از درخت چه نقشی در زندگی درخت دارد؟

چشمه جوانی

خون جوان -چشمه جوانی

اسرار دایناسورها 3

چرا برخی دایناسورها پر داشته اند؟

چه چیزی باعث می شود گیاهان برگ ریز شروع به از دست دادن برگ های خود در پاییز کنند؟

درختان برگریز, ریختن برگ های خود به عنوان یک فرایند فعال تکامل یافته,
برای حفظ منابع و محافظت از درخت در ماه های زمستان انجام می دهند.


این فرایند توسط هورمون اکسین(hormone auxin) کنترول می شود.
هنگامی که سطح نور و درجه حرارت افد می کند، جریان هورمون اکسین به برگ کند می شود و سطح یکی دیگر از هورمونها ,اتیلن (ethene)بالا می آید.


این سیگنال های سلول ها که در پایه برگ شروع می شود برای تضعیف دیواره سلولی خود ارسال می شود

و همان زمان با آن, ارتباط سلولهای ضعیف با یکدیگر شکسته می شود. مانند پارگی یک ورق سوراخ شده.

 

منبع BBCNowlege2015

ارسال نظر