درد کشیدن

درد کشیدن وحشتناک است، پس چرا ما نیاز داریم آن را احساس کنیم؟

بالش

آیا ما واقعا به بالش نیاز داریم؟

اسرار حل نشده از دایناسورها1

اولین دایناسورها چه بوده؟

رها در فضا

چه اتفاقی می افتد اگر من در فضا رها شوم؟

کوچکترین و بزرگترین سلول ها در بدن انسان کدامند؟

کوچکترین سلول اسپرم است، در حالی که بزرگترین تخمک است.
سلول تخمک30 برابر بزرگتر از یک سلول اسپرم است.


تخمک می توان با چشم غیر مسلح در اندازه ی قطر میلیمتر دیده شود که
در نتیجه تقسیم میوزها(تقسیم سلولی) به این بزرگی می شود.


در مرحله اول، هسته تقسیم می شود به طوری که هر هسته تقسیم شده, دارای نیمی از کروموزوم هستند.
در مرحله دوم، oocyte ( هسته در تخمدان) دوباره تقسیم می شود.


جالب توجه است در هر دو تقسیم, کروموزوم به طور مساوی تقسیم می شود، اما سیتوپلاسم نه.
سلول اصلی بیشترین سیتوپلاسم را نگه می دارد، و از سوی دیگر سلول های کوچکتر به polar bodies(هر کدام از سلول های کوچک که از تقسیم میوزهابه وجود آمده اند و به تخمک وابسته نیست) تبدیل می شود.


این تقسیم بندی نابرابر سیتوپلاسم است که اجازه می دهد تا تخمک به آن اندازه نهایی برسد.
چه زمانی سلول است که در پیشرو به اسپرم سلول تقسیم، این کار را به 4 برابر کوچک سلول های اسپرم.
هر سلول اسپرم با میتوکندری و تاژک، در حدود 50 میکرومتر یا 0.05mm از سر تا دم است.

 

منبع VeryInteresting2016

ارسال نظر