چرا ما باید آلرژی داشته باشیم؟

دانشمندان در مورد اینکه چرا ما آلرژی را تجربه می کنیم مطمئن نیستند، اما یک تئوری شناخته شده به عنوان فرضیه بهداشتی هدف آن
را واکنش به خاطر انگل ها و میکروب ها است. سیستم ایمنی بدن ممکن است زیاده از حد به اهداف بی ضرر مانند گرد و غبار یا گرده حمله کند.

Read...
خون جوان -چشمه جوانی

در این تحقیق، دانشمندان از موش ها یا موش های صحرایی استفاده می کنند،که به آنها اجازه ی بررسی چگونگی کارکرد خون بدن جوان در بدن پیرتر به همان خوبی که در بدن قبلی جریان داشت را می دهد.

Read...
کوچکترین و بزرگترین سلول ها در بدن انسان کدامند؟

جالب توجه است در هر دو تقسیم, کروموزوم به طور مساوی تقسیم می شود، اما سیتوپلاسم نه.
سلول اصلی بیشترین سیتوپلاسم را نگه می دارد، و از سوی دیگر سلول های کوچکتر به polar bodies(هر کدام از سلول های کوچک که از تقسیم میوزهابه وجود آمده اند و به تخمک وابسته نیست) تبدیل می شود.

Read...
دارو می تواند شما را دقیق تر کند؟

بسیاری از این داروها در اصل برای درمان پزشکی مشکلاتی از قبیل ADHD، آلزایمر و حمله خواب(narcolepsy) توسعه یافته بودند.
اثرات فرضی تقویت کننده های شناختی, می تواند شامل افزایش بهبود حافظه، یادگیری، توجه، تمرکز، حل مسئله، استدلال، مهارت های اجتماعی، تصمیم گیری و برنامه ریزی باشد.

Read...
درد کشیدن وحشتناک است، پس چرا ما نیاز داریم آن را احساس کنیم؟

از آنجا که درد ناخوشایند است و تا آنجا که ما مایل به اجتناب از آن هستیم، ما باید آن را تجربه کنیم. درد کشیدن برای سلامت و بقای ما یک انتگرال است؛ یک هشدار, به رفتارهای ما که ممکن است ما در خطر قرار دهد. تصور کنید دست خود را روی شعله قرار داده اید; اگر دست شما صدمه نمی دید، چگونه می فهمیدید که آتش می تواند صدمه بزند؟ دو نوع مختلف از درد وجود دارد...

Read...