در آمدن شیره از درخت چه نقشی در زندگی درخت دارد؟

گونه های مختلف درختان, شیره های متفاوتی دارند.

به عنوان مثال، شیره درخت انجیر سمی شامل بسیاری از سموم است که می تواند باعث سوختگی، تاول و التهاب تنها با لمس کردن آن شود.

در از سوی دیگر، شیره درخت افرا بسیار نرم است و حتی مصرف خوراکی دارد.

Read...

چه چیزی باعث می شود گیاهان برگ ریز شروع به از دست دادن برگ های خود در پاییز کنند؟

درختان برگریز, ریختن برگ های خود به عنوان یک فرایند فعال تکامل یافته, 

برای حفظ منابع و محافظت از درخت در ماه های زمستان انجام می دهند.

این فرایند توسط  هورمون اکسین(hormone auxin) کنترول می شود.

Read...

چرا کرم صد پا تار میبافد؟

این پروانه ها به جای استفاده از استتار برای حفظ بقا،از سازه های متصل به هم خود استفاده میکنند.

تخم ها همگی در یک زمان باز میشوند و تعداد زیادی از کرم های صد پا از آنها بیرون میاید.

آنها کلنی خود را بر روی درخت یا زیرآن با یک سایبان ابریشمی بالای سر خود میسازند.

Read...

ماهی چگونه می خوابد؟

بیشتر آنها نمی توانند چشمان خود را ببندید و هیچ نئوکورتکسی ندارند، نئوکورتکسی بخشی از مغز پستانداران است که در طول خواب الگوهای مجزای فعالیت را نمایش می دهد.

Read...